Afschaffing VAR-verklaring is uitgesteld

Op dit moment bestaat de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) aan te vragen. Deze verklaring geeft een opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijkheid over de vraag of er sprake is van een dienstverband waarbij de opdrachtgever loonbelasting moet inhouden of van een andere samenwerkingsvorm zoals winst uit onderneming waarbij geen loonbelasting ingehouden hoeft te worden.

Schijnzelfstandigen

In de laatste jaren zijn steeds meer mensen als zzp’er gaan werken. In een aantal gevallen gaat het hier ook om zogenaamd schijnzelfstandigen. Iemand werkt dan volgens de afspraken als zzp’er maar in de praktijk is er sprake van een dienstverband. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de opdrachtgever doorbetaalt tijdens ziekte, instructies kan geven over het werk en de werktijden bepaalt. Op dit moment legt de Belastingdienst de zzp’er een naheffing op als ze een dergelijke situatie constateren.

Nieuwe werkwijze

De bedoeling is dat opdrachtgevers in de toekomst een conceptovereenkomst kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft dan uitsluitsel of er een dienstverband is en dus ook loonbelasting moet worden ingehouden. De Belastingdienst zal zelf ook voorbeeldovereenkomsten ter beschikking stellen op grond waarvan geen loonbelasting hoeft te worden betaald en geen werknemersverzekeringen betaald hoeven te worden. De Belastingdienst zal echter niet alleen kijken naar wat er op papier is overeengekomen maar ook naar hoe de overeenkomst in de praktijk wordt uitgevoerd.

Inwerkingtreding nieuwe wetgeving

In eerste instantie was het de bedoeling dat de nieuwe wetgeving die de VAR-verklaring zou gaan vervangen per 1 januari 2016 in werking zou treden. Deze streefdatum is verplaatst naar 1 april 2016. Daarnaast zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers waarschijnlijk tot 1 januari 2017 de tijd krijgen om de nieuwe wetgeving te implementeren.

 

Bron: Belastingdienst