Loonoffer

V&D als werkgever eist loonoffer van haar werknemers

In de afgelopen weken is het volop in de media geweest. V&D eist een loonoffer van haar werknemers. V&D heeft haar personeel  meegedeeld dat vanaf 1 februari 2015 een geleidelijke salarisvermindering geldt, de seniorendagen bevroren worden, er 1 vakantiedag minder wordt toegekend per jaar en dat per 1 augustus 2015 de toeslag op de winkelopenstelling zal verdwijnen.

Waarom is het loonoffer geweigerd?

Vier personeelsleden die lid zijn van het CNV en FNV hebben samen met deze vakbonden een kort geding ingesteld. Enerzijds omdat het loonoffer betekent dat een aantal werknemers op termijn tot 10 % minder salaris kunnen krijgen. Aangezien werknemers hun vaste lasten vaak afstemmen op hun inkomen, kan het loonoffer in privé situaties tot grote consequenties leiden. Anderzijds omdat het aanvaarden van een loonoffer met zich meebrengt dat op het moment dat V&D alsnog failliet zou gaan, de uitkeringen van de werknemers lager zouden uitvallen.

Een loonoffer op basis van een eenzijdig wijzigingsbeding?

De rechtbank achtte in deze procedure bewezen dat V&D forse verliezen maakte. V&D heeft aangegeven dat op grond van het eenzijdig wijzigingsbeding dat zij sinds 2011 in de arbeidsovereenkomsten opnam de arbeidsvoorwaarden te mogen wijzigen. De arbeidsvoorwaarden zelf stonden in de CAO. Die CAO is van toepassing verklaard op de arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn voor 3 november 2014. De V&D heeft de CAO  opgezegd met ingang van 1 februari 2014 maar door middel van nawerking is de CAO nog wel van toepassing. Omdat in de CAO geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen en omdat niet duidelijk uit het eenzijdig wijzigingsbeding blijkt welke regelingen V&D eenzijdig mag wijzigen, is de rechtbank tot de conclusie gekomen dat het beroep van V&D op het eenzijdig wijzigingsbeding moet worden afgewezen.

Een loonoffer aanvaarden op basis van goed werknemerschap?

V&D heeft verder aangevoerd dat werknemers het loonoffer moesten aanvaarden op basis van goed werknemerschap. De rechter overweegt dat de Hoge Raad eerder heeft geoordeeld dat als er geen eenzijdig wijzigingsbeding van toepassing is, de werknemer in beginsel niet gehouden is om een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te aanvaarden. Daarover moet overeenstemming worden bereikt. Of een werknemer verplicht kan worden om in te stemmen met een voorstel wordt beoordeeld aan de hand van de volgende voorwaarden:

  • welke gewijzigde omstandigheden waren voor de werkgever aanleiding voor het voorstel,
  • de aard en ingrijpendheid van het voorstel, en het belang van het voorstel voor de werkgever,
  • de positie van de werknemer en zijn belang bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden.

Rechtbank heeft in dit geval het loonoffer van tafel geveegd

De rechtbank heeft overwogen dat het salarisniveau van V&D hoger lag dan het gemiddelde in de branche. De rechtbank heeft ook geconstateerd dat een groot loonoffer gevraagd werd van de werknemer. De rechtbank is van oordeel dat als zij werknemers zou verplichten het loonoffer te accepteren, dit op gespannen voet zou staan met de wettelijke arbeidsrechtelijke bescherming. De rechtbank heeft kort samengevat bepaald dat de V&D de arbeidsvoorwaarden voor de 4 werknemers die zich als eiser gesteld hebben en voor de leden van de FNV en CNV niet mag wijzigen.

Wat is het belang van deze uitspraak?

In de afgelopen jaren zijn veel bedrijven in zwaar weer komen te verkeren. Bedrijven moeten soms forse maatregelen treffen om hun hoofd boven tafel te houden. Dat betekent ook vaak snijden in personeelskosten. Uit deze uitspraak blijkt dat het vragen van een loonoffer zeer ingrijpend kan zijn voor werknemers en niet altijd van hen gevraagd kan worden. Een alternatief kan wellicht zijn om deeltijdontslag toe te passen, om kleinere loonoffers te vragen of om een deel van de werknemers te ontslaan.

Bron: www.rechtspraak.nl