Misschien toch een tweede meerjarige arbeidsovereenkomst mogelijk

Op 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid in werking getreden. Onderdeel van het nieuwe ontslagrecht is dat de zogenaamde ketenregeling. Dit houdt in dat wanneer er meerdere contracten voor bepaalde tijd gesloten, deze een keten volgen. In artikel 7:668a BW is bepaald dat wanneer er binnen een periode van 24 maanden meer dan 3 arbeidsovereenkomsten worden aangeboden, met tussenpozen van minder dan 6 maanden, het laatste contract een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt.

Artikel 7:668a, lid 1 BW

Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen:

 

a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd en een periode van 24 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd;

 

b. meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van ten hoogste zes maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd.

Ketenregeling heeft niet het gewenste effect

De ketenregeling bleek in de afgelopen periode aanleiding te zijn voor werkgevers om tijdelijke werknemers, zogenaamde flexkrachten, eerder te ontslaan. Om zo te voorkomen dat er vaste dienstverbanden ontstonden. Hiervan zijn diverse voorbeelden in het nieuws gekomen. De doelstelling van de Wet Werk en Zekerheid was echter juist om flexkrachten beter te beschermen en eerder in aanmerking te laten komen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Motie

Omdat de ketenregeling in het nieuwe ontslagrecht niet het gehoopte effect heeft, is er een motie aangenomen met het verzoek aan de regering om voorstellen te onderzoeken om de ketenregeling aan te passen en een tweede meerjarige arbeidsovereenkomst toe te staan. Of de motie ook zal leiden tot een wetswijziging is nog niet zeker. De Sociale Partners hebben al aangegeven niet achter de motie te staan.