Ontslagaanvraagprocedure UWV

Door de invoering van het  nieuwe ontslagrecht vinden er behoorlijk wat veranderingen plaats. Ook de ontslagaanvraagprocedure bij het UWV wijzigt. Een deel van deze wijzigingen zijn vastgelegd in de Regeling UWV ontslagprocedure. Hierna wordt kort uiteengezet hoe de ontslagaanvraagprocedure er vanaf 1 juli 2015 uitziet.

.

Ontslagaanvraag bij het UWV?

In artikel 7:671a BW is geregeld dat een werkgever voortaan alleen nog maar ontslag kan aanvragen bij het UWV in het geval van langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 2 jaar) of in het geval van bedrijfseconomische redenen. Voor alle overige ontslaggronden, moet een werkgever zich tot de rechtbank wenden.

Ontslagaanvraag met een formulier

Tot op heden kon een werkgever met een brief een verzoek tot ontslag indienen. Op de website van het UWV en in de Beleidsregels Ontslagtaak van het UWV werd precies aangegeven welke gegevens een werkgever moest aanleveren. In artikel 2 van de Regeling UWV ontslagprocedure is vastgelegd dat het UWV voortaan voor zowel het indienen van het verzoek als voor het indienen van een verweer een formulier beschikbaar stelt. Mogelijk zal dit tevens een digitaal formulier betreffen.

Hoe verloopt de ontslagaanvraagprocedure?

  • De werkgever dient het verzoek om toestemming voor ontslag in bij het UWV.
  • Het UWV deelt dit mee aan de werknemer en stuurt dit verzoek door naar de werknemer,
  • De werknemer krijgt veertien dagen de tijd om verweer te voeren.
  • Daarna kan er een tweede schriftelijke ronde volgen waarin eerst de werkgever en vervolgens de werknemer twee weken de tijd krijgt om nogmaals hun zienswijze in te dienen.
  • Het UWV kan de ontslagaanvraag voorleggen aan de ontslagadviescommissie.
  • Het UWV stelt zowel de werkgever als de werknemer op de hoogte van haar besluit.
  • De werkgever gebruikt de ontslagvergunning en geeft de werknemer ontslag.

Geen toestemming bij opzegverbod

Nieuw is dat in artikel 7 van de Regeling UWV ontslagprocedure is vastgelegd dat het UWV geen ontslagvergunning meer mag afgeven als er een opzegverbod, bijvoorbeeld wegens ziekte van toepassing is, tenzij de verwachting is dat de werknemer binnen vier weken het opzegverbod niet meer zal gelden.

Ontslagvergunning is maar 4 weken geldig

Voorheen was het zo dat een ontslagvergunning acht weken geldig was. Dit is na 1 juli 2015 nog maar vier weken.  Het is dus belangrijk dat de werkgever op tijd de ontslagvergunning gebruikt.

Verschil met de oude ontslagaanvraagprocedure

De ontslagaanvraagprocedure bij het UWV kan dus straks slechts in een beperkt aantal gevallen kan worden ingezet en wordt gestroomlijnd zodat deze hopelijk sneller zal verlopen.  Een ander belangrijk verschil is dat artikel 7:682 BW de mogelijkheid introduceert  om  na een afwijzende beschikking van het UWV alsnog bij de rechtbank om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken.

Lees hier de Regeling UWV ontslagprocedure