Tegemoetkoming van de re-integratiekosten door het UWV

Van werkgevers worden steeds meer inspanningen in het kader van re-integratie verlangd. Die verplichting kan je niet naast je neerleggen. In 2014 is namelijk in bijna 40 % van alle gevallen waar de werknemer ziek uit dienst ging een loonsanctie opgelegd door het UWV omdat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen had verricht. Als werkgever doe je er dan ook verstandig aan om zieke werknemers goed te begeleiden en alle verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter na te leven.

Moet een werkgever een werknemer ook re-integreren als het dienstverband bijna eindigt?

Ja, het feit dat het dienstverband bijna eindigt is geen reden om stil te blijven zitten. Als je een werknemer voor bepaalde tijd in dienst hebt en het dienstverband eindigt binnen enkele weken dan zouden de kosten van de re-integratie wel eens hoger kunnen zijn dan 70 % van de resterende bruto loonkosten inclusief vakantiegeld. Hiervan kan met name sprake zijn als werknemers part-time werken. Ook kan de duur van het re-integratietraject langer zijn dan het dienstverband. Het lijkt dan misschien niet meer zinvol om te re-integreren. In de wet staat echter dat je als werkgever een re-integratieverplichting hebt tijdens de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Daarom loop je als werkgever een risico op een loonsanctie als je stil blijft zitten. Daarnaast zou je premie in het kader van de modernisering ziektewet (Wet Bevaza) ook nog eens kunnen stijgen.

Wie betaalt de re-integratie?

In principe betaal je als werkgever zelf de kosten voor de re-integratie. In ieder geval tijdens het dienstverband. Veel werkgevers hebben een verzekering afgesloten voor arbeidsongeschiktheid van werknemers. Dan wordt vaak de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken geheel of gedeeltelijk overgenomen. Soms betaalt de verzekeraar ook (een deel van) de re-integratiekosten. Verzekeraars betalen vaak alleen de loondoorbetalingsverplichting en de re-integratiekosten gedurende de eerste 104 weken tijdens het dienstverband. Als je als werkgever een loonsanctie krijgt zou het dus goed kunnen dat je zelf volledig voor alle kosten opdraait.

Tegemoetkoming van het UWV aan de werkgever

Wat veel werkgevers niet weten, is dat er een potje is bij het UWV voor de re-integratie na het einde van het dienstverband. Juist om er voor te zorgen dat er geen belemmering is voor werkgevers om te starten met de re-integratie. Deze tegemoetkoming heet ‘participatie’. Op de website van het UWV is hierover meer te lezen.

Voorwaarden participatie

De Beleidsregels beoordeling participatieverzoek bepalen dat een werkgever in aanmerking komt voor participatie als het dienstverband met de werknemer eindigt binnen 104 weken ziekte en er een re-integratietraject of re-integratie inventie start die noodzakelijk is, langer duurt dan het dienstverband en meer kost dan 70 % van de resterende bruto loonkosten inclusief vakantiegeld. Het UWV kent verder nog een aantal voorwaarden die gesteld worden aan de kwaliteit van het re-integratiebedrijf en de opgestelde plannen. Het verzoek om participatie moet 4 weken voor de start van het re-integratietraject worden ingediend. Verder dient het re-integratietraject minimaal 6 weken voor het einde dienstverband te starten.

Voorbeeld

In de beleidsregels staat het volgende voorbeeld: “Op advies van zijn bedrijfsarts of arbodienst wil de werkgever een re-integratietraject inzetten, gericht op plaatsing bij een andere werkgever. UWV onderschrijft de noodzaak daartoe. De kosten van het re-integratietraject bedragen € 3.000. De resterende duur van het dienstverband bedraagt nog 4 maanden. De ingeschatte duur van het re-integratietraject bedraagt 12 maanden. In dit geval dient de werkgever 4/12 van € 3.000 voor zijn rekening te nemen, te weten € 1.000. UWV vergoedt een bedrag van 8/12 van € 3.000 aan het re-integratiebedrijf (€2.000).

Hoe kan een werkgever participatie aanvragen?

Het UWV heeft op haar website een formulier staan voor het aanvragen van participatie. Op het formulier staat precies aangegeven welke informatie u mee moet sturen.