Transitievergoeding

Onderdeel van het ‘nieuwe ontslagrecht’ is dat de transitievergoeding wordt geïntroduceerd met ingang van 1 juli 2015.  Deze vergoeding zou de inkomensdaling tijdens de periode van overgang van werk naar werk moeten compenseren voor een werknemer, zodat de overgang van werk naar ander werk gemakkelijker wordt. De transitievergoeding komt in de plaats van de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’.

Wettelijke bepaling transitievergoeding

Artikel 7:673 BW bepaalt in lid 1 sub a: De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en:  de arbeidsovereenkomst door de (1) werkgever is opgezegd, (2) op verzoek van de werkgever is ontbonden; of (3) na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan, die tussentijds kan worden opgezegd en ingaat na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden”

Voorwaarde voor het ontstaan van recht op transitievergoeding is:

  • Dat de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd,
  • De werkgever het initiatief heeft genomen tot beëindiging of niet voortzetting van de arbeidsovereenkomst,
  • Of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten waardoor de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft beëindigd of niet heeft voortgezet.

Hoogte van de transitievergoeding

  • Eerste 10 jaar   – 1/6 maandsalaris per half jaar
  • Volgende jaren –  1/4 maandsalaris per half jaar
  • Volgende jaren – 1/2 maandsalaris per half jaar voor 50 plussers. Tot 1 januari 2020 is deze regeling niet van toepassing op werkgevers met minder dan 25 werknemers.
  • Maximum van € 75.000,- (op 1-7-2015).

Hebben weekendkrachten ook recht op een transitievergoeding?

De zogenaamde weekendkrachten kunnen buiten de boot vallen maar dat hoeft niet zo te zijn. Als een werknemer die jonger is dan 18 jaar gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt, heeft hij geen recht op de transitievergoeding. Let op! De vakantiekrachten die in de vakanties extra werken of die wel eens invallen voor zieke collega’s zouden over dit gemiddelde heen kunnen komen en daardoor toch recht kunnen hebben op een transitievergoeding. Ook kan het recht op een vergoeding ontstaan als ze in dienst blijven nadat ze 18 zijn geworden.

Wat als de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen?

In artikel 7:673c BW is vastgelegd dat de transitievergoeding niet langer verschuldigd is als de werkgever failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is verklaard. Als je als werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen wilt reorganiseren om te voorkomen dat je financieel in heel zwaar weer komt, betekent dit dus niet dat de wet bepaalt dat je dan een lagere transitievergoeding mag betalen. Er staat wel een regeling in de wet opgenomen die bepaalt dat je als werkgever de transitievergoeding onder een aantal voorwaarden in termijnen mag betalen.

Kan de transitievergoeding verhoogd of verlaagd worden?

De wet zelf biedt geen mogelijkheden om de transitievergoeding te verhogen of verlagen. De wet heeft geen correctiefactor opgenomen voor de mate van verwijtbaarheid, zoals wel opgenomen was in de kantonrechtersformule. De rechter heeft wel de mogelijkheid om naast de transitievergoeding nog een billijke vergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Transitievergoeding in de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen natuurlijk nog altijd afspreken dat er afscheid wordt genomen zonder dat aan de werknemer een transitievergoeding wordt betaald. Hier kan bijvoorbeeld voor gekozen worden in plaats van een ontbinding vragen wegens dringende reden of disfunctioneren maar ook als de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen. Andersom kan natuurlijk ook afgesproken worden dat een hogere transitievergoeding wordt overeengekomen.

Overbruggingsregeling voor kleine werkgevers

Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) is er nog wel een overbruggingsregeling getroffen die geldt tot 1 januari 2020. In artikel 7:673d BW is namelijk bepaald dat zij als ze wegens een slechte financiële situatie de arbeidsovereenkomst beëindigen enkel de jaren vanaf 1 mei 2013 hoeven mee te nemen bij de berekening van de transitievergoeding.

Verval van het recht op transitievergoeding

In artikel 7:686a BW is bepaald dat het recht van de werknemer om bij de kantonrechter een verzoek in te dienen tot toekenning van de transitievergoeding 3 maanden nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd vervalt.