Vaststellingsovereenkomst

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In Nederland wordt een arbeidsovereenkomst vaak beëindigd door een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst. Dit is een overeenkomst waarin de werkgever en werknemer samen afspraken maken over de manier waarop en onder welke voorwaarden de beëindiging van een arbeidsovereenkomst plaatsvindt.

Wat zijn de voordelen voor werkgevers en werknemers bij een vaststellingsovereenkomst?

Als eenmaal uitsproken is dat de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden bijvoorbeeld omdat de werknemer niet goed functioneert  of omdat de werknemer al 2 jaar ziek is, treden de werkgever en werknemer vaak met elkaar in overleg. In overleg kunnen er ook maatwerkafspraken gemaakt worden die de werkgever en werknemer graag vastleggen. Als een procedure bij het UWV of de Rechtbank doorlopen wordt, komen zulke maatwerkafspraken in beginsel niet aan de orde. Bovendien is de uitkomst van de procedure vaak onzeker en kan het wel circa 2 tot 3 maanden duren voor er een beslissing genomen wordt door het UWV of een vonnis gewezen wordt door de Rechtbank. Daarnaast bestaat vanaf 1 juli 2015 (invoering van het nieuwe ontslagrecht) het risico dat werknemers nog in beroep of cassatie gaan als ze het niet eens zijn met het standpunt van het UWV of de Rechtbank. De onduidelijkheid duurt dan wel heel lang. Daarom vragen werkgevers hun werknemers vaak om mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Als dit niet lukt kan altijd nog een procedure bij het UWV of de Rechtbank doorlopen worden.

Vaststellingsovereenkomst of toch naar het UWV of de Rechtbank?

Hoewel een vaststellingsovereenkomst veel voordelen biedt, kan het soms toch zo zijn dat een andere keuze verstandiger is. Als bijvoorbeeld de angst bij een werkgever bestaat dat de werknemer zich ziek meldt als deze een vaststellingsovereenkomst voorgelegd krijgt, is het misschien wel slimmer om naar het UWV of de Rechtbank te stappen. Een zieke werknemer mag namelijk in beginsel een vaststellingsovereenkomst niet tekenen in de eerste 104 weken ziekte. Als een werknemer zich eenmaal heeft ziek gemeld, ontbindt de Rechtbank de arbeidsovereenkomst meestal niet als de werkgever pas na de ziekmelding een ontbindingsverzoek doet. Een ontslagvergunning van het UWV kan ook niet gebruikt worden tijdens de eerste 104 weken ziekte.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

In een vaststellingsovereenkomst staan vaak naam en adresgegevens, het laatst verdiende salaris en de laatste functie van de werknemer. Dan komt er vaak een overweging waarin staat waarom de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Het is van belang dat dit goed verwoord is in verband met de eventuele rechten van de werknemer op een uitkering. Verder volgen de inhoudelijke afspraken over ondermeer de einddatum, inleveren van spullen, vergoedingen en uitbetaling van vakantiedagen. Tot slot worden vaak nog bepalingen over geheimhouding, finale kwijting en keuze voor Nederlands recht toegevoegd.

Wat als de werknemer het toch niet eens is met de getekende vaststellingsovereenkomst?

Sommige werknemers voelen zich totaal overvallen door een vaststellingsovereenkomst. Ze tekenen wel maar zijn het er eigenlijk niet mee eens. Of ze horen van iemand anders dat het misschien niet slim was om te tekenen. Vanaf 1 juli 2015 is het zo dat een werknemer het recht heeft om zich binnen twee weken te bedenken. De werkgever hoort dit ook te melden aan de werknemer. Binnen die twee weken kan de werknemer de instemming met de vaststellingsovereenkomst weer intrekken. Als de werkgever de werknemer niet heeft gewezen op de bedenktermijn wordt de bedenktermijn 3 weken.

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst wordt vaak finale kwijting afgesproken. Dit betekent dat partijen overeenkomen dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben na afloop van de arbeidsovereenkomst. Als er finale kwijting is afgesproken, kun je hiertegen in beginsel niet meer procederen. Het is daarom van groot belang dat er goed beoordeeld wordt of alles goed verwoord is in de vaststellingsovereenkomst.

Kan een werkgever een vaststellingsovereenkomst gebruiken om af te wijken van dwingend recht?

Nee dit kan in principe niet. De Hoge Raad heeft hier onlangs een heel duidelijke uitspraak over gewezen. Lees meer >>.

Keuze voor een vaststellingsovereenkomst

Als u ook overweegt om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan Van Pelt Advocatuur met u bespreken hoe u dit het beste kan aanpakken. Ook heeft Van Pelt Advocatuur als advocaat arbeidsrecht ruime ervaring in het opstellen en beoordelen van vaststellingsovereenkomsten.