Wat te doen als je werknemer niet goed functioneert?

Als werkgever kun je te maken krijgen met werknemers die niet goed functioneren. In de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin de werknemer wel wil maar niet kan (disfunctioneren) en de situatie waarin de werknemer wel kan maar niet wil (verwijtbaar handelen). Van disfunctioneren is bijvoorbeeld sprake als een werknemer veel fouten maakt in de uitvoering van het werk of als bepaalde targets niet gehaald worden terwijl collega’s dat wel behalen. Van verwijtbaar handelen is bijvoorbeeld sprake als een werknemer regelmatig te laat komt. In dit artikel ga ik in op disfunctioneren (niet kunnen).

Algemene tips disfunctioneren

  1. Stel een functiebeschrijving op en leg de functie van de werknemer vast in een contract. Dit is altijd verstandig om te doen. Ook als er nog geen sprake is van disfunctioneren. Mocht het ooit misgaan dan staat in ieder geval op papier wat je van de werknemer mag verwachten.
  1. Houd met enig regelmaat functioneringsgesprekken en leg die goed vast. Bewaar deze gespreksverslagen in het personeelsdossier.

Artikel 7:669 BW bepaalt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen als de werknemer niet goed functioneert. Onder de voorwaarde dat de werkgever dit tijdig aan de werknemer heeft meegedeeld en de werkgever de werknemer de kans heeft gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van het feit dat de werkgever te weinig aandacht aan scholing of de arbeidsomstandigheden van de werknemer heeft besteed. Verder moet herplaatsing in een andere functie niet mogelijk zijn.

Mijn werknemer functioneert niet goed, wat nu?

  1. Ga op tijd met je werknemer in gesprek om hem te wijzen op het disfunctioneren. Leg dit gesprek vast. Geef ook duidelijk aan wat niet goed gaat en wat er moet verbeteren. Leg ook vast wat de consequenties zijn als het functioneren niet verbetert.
  1. Start een verbetertraject. Geef de werknemer de kans om zijn functioneren te verbeteren. Geef hem hiervoor ook enkele maanden de tijd. Leg vooraf duidelijk vast hoelang dit traject duurt.
  1. Scholing is steeds belangrijker geworden in het arbeidsrecht. Biedt daarom in het kader van het verbetertraject ook scholing die de werknemer kan helpen om zijn functioneren te verbeteren.
  1. Houd tijdens het verbetertraject regelmatig evaluatiegesprekken. Leg in deze gesprekken ook vast welke stappen gezet zijn. Laat een werknemer deze gesprekken ook ondertekenen. Bewaar ook de reactie van de werknemer op deze gespreksverslagen.

Wat als mijn werknemer nog niet goed functioneert na het verbetertraject?

Als het verbetertraject ook niet geholpen heeft, wordt het tijd om afscheid te gaan nemen van de werknemer. Je moet dan eerst kijken of de werknemer nog herplaatst kan worden in een andere functie. Als er geen openstaande vacatures zijn of als er geen geschikte andere vacatures zijn (ook niet na herscholing), kan je aan de rechtbank vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ook kan je natuurlijk proberen om een vaststellingsovereenkomst te sluiten met de werknemer.

Disfunctioneren en een transitievergoeding

Aangezien bij disfunctioneren over het algemeen sprake is van niet kunnen, wordt dit gezien als een grond die niet verwijtbaar is aan de werknemer. Daarom zal in de meeste gevallen wel een transitievergoeding worden toegekend.

Tot slot

Het is verstandig om op tijd hulp in te roepen van een arbeidsrecht advocaat als een werknemer niet goed functioneert. Die kan dan vanaf het begin meekijken of alle stappen goed doorlopen worden. Daarmee vergroot je ook de kans dat de rechter daadwerkelijk de ontbinding van de arbeidsovereenkomst uitspreekt. Als de rechter op basis van het dossier niet overtuigd is van disfunctioneren moet de rechter namelijk de ontbinding van de arbeidsovereenkomst weigeren.  Heb jij vragen over een werknemer die niet goed functioneert. Schroom dan niet en neem contact op met Van Pelt Advocatuur.