Boetebepaling

Wat is een boetebepaling?

In contracten wordt vaak allerlei verplichtingen opgenomen. Zo moet de ene partij betalen en de andere partij een dienst of goederen leveren. Vaak zijn er termijnen afgesproken, soms ook geheimhouding of non-concurrentiebedingen. Om te voorkomen dat gemaakte afspraken niet nagekomen worden, wordt in een overeenkomst een boetebeding opgenomen.

Voorbeeld boetebeding

In een contract staat dan bijvoorbeeld “Wanneer een van de partijen handelt in strijd met deze overeenkomst, zal hij een boete van € 100,- per dag verbeuren aan de andere partij”. Als de afspraken uit een contract niet nagekomen worden, bijvoorbeeld omdat  een samenwerking voortijdig wordt verbroken, kan de andere partij aanspraak maken op de boete.

Waarom een boetebepaling?

Het opnemen van een boetebepaling in een contract wordt vaak gebruikt als financiële prikkel om te voorkomen dat de afspraken niet nageleefd worden. Immers als je 100 euro per dag moet betalen als je de samenwerking te vroeg staakt, doe je dit niet lichtvaardig. Soms wordt het boetebeding ook opgenomen als een soort schadevergoeding voor het geval afspraken niet nageleefd worden. Een voordeel van het gebruik van een boetebeding is dat je als eiser alleen maar hoeft aan te tonen dat de andere partij gehandeld heeft in overtreding van het contract. Je hoeft de schade die je zelf hebt geleden niet specifiek aan te tonen. Omdat dit soms lastig is, kan het handig zijn om te werken met een boetebeding.

Boete incasseren of nakoming vragen?

In de wet staat dat je niet mag vorderen dat de boete betaald wordt en dat alle afspraken uit het contract nageleefd worden, artikel 6:92 BW. Je moet dan dus kiezen tussen de boete of nakoming vorderen. Nakoming vorderen kan bijvoorbeeld betekenen dat je vordert dat de samenwerking weer wordt hervat. Als je zomaar simpelweg een boetebepaling in je contract plaatst kan het dus zijn dat je de boete niet kunt incasseren.  Als je schade inmiddels fors is opgelopen (en het boetebeding ook) kan het zeer vervelend zijn als blijkt dat je de boete niet kan incasseren.

Mogelijkheid om naast de boete ook schade te incasseren?

In de rechtspraak is uitgemaakt dat er wel wat uitzonderingsgevallen zijn. Zo kan je in een contract vastleggen dat de boetebepaling afwijkt van artikel 6:92 BW. Je kan aangeven dat de boete in afwijking van artikel 6:92 BW ook geïncasseerd mag worden naast de wettelijk vervangende schadevergoeding. Ook kan aangegeven dat de boete alleen de vertraging sanctioneert.

Hoe kun je afwijken van artikel 6:92 BW?

Een afwijking van artikel 6:92 BW kan in sommige gevallen standhouden als de motivering duidelijk en juist omschreven is in het contract. Er moet dan duidelijk omschreven worden wat de bedoeling is. Aangezien een rechter niet aanwezig is bij de contract onderhandelingen is het van belang dat uit de tekst precies blijkt wat de bedoeling is en dat er geen ruimte meer is voor interpretatie. Het is daarom verstandig om een jurist naar de boetebepaling in je te laten bekijken of opstellen.

Matiging van de boete

De wederpartij kan de rechter op basis van artikel 6:94 BW vragen om de boete te matigen. Uitgangspunt is dat de gematigde boete niet minder mag bedragen dan de schadevergoeding op grond van de wet.