Huurprijsindexatie met terugwerkende kracht

Wat is huurindexering?

In de model huurovereenkomsten van de ROZ staat een mogelijkheid tot huurprijsindexatie opgenomen. Dit betekent dat de huur jaarlijks aangepast kan worden aan het prijspeil van het levensonderhoud. De indexatie is dus een soort inflatiecorrectie. De dwingend rechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op een reguliere huurprijsverhoging zijn niet van toepassing op de indexatie.

Hoe werkt huurindexatie?

Een verhuurder kan zijn huurder op de hoogte stellen van de indexatie door hem eens per jaar  een brief te sturen of door een vermelding op de factuur. Via de website van het CBS kan de indexatie berekend worden daarvoor bestaat een speciale berekeningsmodule.

Wat als ik vergeten ben om de huur te indexeren?

In de praktijk vergeten verhuurders nog wel eens om de jaarlijkse huurindexering door te voeren. Dat is jammer want daarmee laten ze veel geld liggen. Het is natuurlijk mogelijk om de huur alsnog te indexeren zodat vanaf dat moment de nieuwe huurprijs ingaat. Let altijd goed op of in het huurcontract vermeld staat wanneer de huur geïndexeerd mag worden!

Kan ik de huur ook met terugwerkende kracht indexeren?

Als je als huurder de  huurindexatie ook voor voorliggende jaren wilt indexeren kun je tegen een probleem aanlopen als de huurder zich verweert. Huurindexatie over een periode die langer dan vijf jaar geleden is, kan door een rechter niet altijd toegewezen worden omdat rechtsvorderingen na vijf jaar verjaren.

Hoe denkt de rechtbank over huurindexatie met terugwerkende kracht?

Er zijn een aantal uitspraken gedaan waaruit af te leiden valt dat de rechter een huurprijsindexatie met terugwerkende kracht niet standaard toewijst als de verhuurder zelf stil is blijven zitten. In dat geval kan de huurder zich er namelijk op beroepen dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de huur niet verhoogd zou worden of dat het toepassen van de huurindexatie met terugwerkende kracht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is omdat de huurder onvoldoende rekening heeft kunnen houden met de financiële gevolgen van de huurindexatie. Aan met name dit laatste argument hechtte de rechtbank in Haarlem in 2010 veel waarde. Klik hier om de hele uitspraak te lezen.

Tip

  • Als verhuurder doe je er dus verstandig aan om de huurprijs ieder jaar te indexeren en hiervan expliciet mededeling te doen aan de huurder.
  • Als je de huurprijs een poos niet geïndexeerd hebt, kun je dit alsnog doen. Je kunt dan proberen om daarbij tot vijf jaar terug te gaan.