Model huurovereenkomst overige bedrijfsruimte

In boek 7, hoofdstuk 4 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen over het huurrecht opgenomen. Het huurrecht bestaat uit een aantal algemene bepalingen, artikelen met betrekking tot woonruimte en artikelen met betrekking tot bedrijfsruimte. Onder bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW wordt verstaan ruimten die voor onder meer detailhandel, horeca of ambachtsbedrijven in gebruik zijn. Overige bedrijfsruimte is een restcategorie waaronder bijvoorbeeld kantoorpanden en loodsen vallen.

Dwingend huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimte

Er zijn veel dwingendrechtelijke bepalingen opgenomen in het huurrecht voor woonruimte en bedrijfsruimten. Die bepalingen zijn er met name op gericht om huurders te beschermen. Zo zijn er dwingende bepalingen over de duur van een huurovereenkomst, de wijze van opzegging, de verhoging van huurprijzen, de verplichtingen om gebreken te herstellen et cetera.

Geen dwingend huurrecht voor overige bedrijfsruimte

Voor overige bedrijfsruimte is dat anders. Daarvoor zijn de meeste wettelijke bepalingen van regelend recht. Alleen artikel 7:230a BW is van dwingend recht voor overige bedrijfsruimte. In artikel 7:230a BW zijn bepalingen met betrekking tot ontruiming van het gehuurde opgenomen. Dat betekent dat van alle overige bepalingen met betrekking tot huurovereenkomst afgeweken mag worden. Als verhuurder is het dus belangrijk om goed het onderscheid te maken tussen gewone en overige bedrijfsruimten. Als er sprake is van overige bedrijfsruimte ben je niet wettelijk gebonden aan allerlei bepalingen ten gunste van de huurder. Door de juiste huurovereenkomst – met daarin afspraken op maat-  aan te bieden, kun je als verhuurder je eigen belangen beter beschermen.

Nieuw model ROZ overige bedrijfsruimte

De vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) stelt op haar website modellen ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het afsluiten van huurovereenkomsten. Op 18 februari 2015 is er een nieuw model huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte uitgegeven. Bij het opstellen van dit model is uitgegaan van de belangen van de verhuurder.

Klik hier om de website van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te bezoeken.