Bezwaarprocedure

Inleiding

Als u een uitkering (bijvoorbeeld: WW, ZW, IOAW, IOW) heeft aangevraagd, krijgt u van het UWV een brief waaruit blijkt of uw aanvraag wordt toegekend of geweigerd. Deze brief  bevat een zogenaamd ‘besluit’, een officieel standpunt van het UWV.

Bezwaar maken

Als u een besluit heeft gehad van het UWV waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld de intrekking van uw uitkering. Kunt u tegen dit besluit bezwaar aantekenen.  De termijn voor het aantekenen is meestal 6 weken. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden. Als u te laat bent, wordt uw bezwaarschrift namelijk niet meer behandeld. Het besluit wordt dan onherroepelijk dat betekent dat u het besluit niet meer kunt aantasten.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet u aangeven tegen welk besluit u bezwaar maakt, waarom u bezwaar maakt, uw naam, adres en woonplaats moeten in het bezwaarschrift staan net als de datum. Tot slot moet u het bezwaarschrift ondertekenen. U moet ook meteen alle stukken waarop u zich beroept meesturen.

Hoe verloopt de bezwaarschriftenprocedure?

Na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt u in de meeste gevallen uitgenodigd door de bezwaarschriftencommissie van het UWV voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw  bezwaarschrift toelichten. Soms stelt de voorzitter van de commissie ook een aantal vragen. Er wordt genoteerd wat er gezegd wordt tijdens de hoorzitting.  Aan het einde van de zitting wordt vaak aangegeven hoe lang het nog duurt voor er een beslissing op het bezwaarschrift wordt genomen. Meestal is dit nog eens 6 weken.

Moet u een advocaat meenemen naar de zitting?

Nee, dit is niet nodig. U kunt zelf bezwaar maken en zelf het woord voeren tijdens de zitting. Omdat een advocaat de wet beter kent, ervaring heeft met procederen en zakelijker tegen de situatie aankijkt, kan een advocaat u vaak wel goed ondersteunen tijdens een zitting.

Hoe hoort u wat de beslissing op bezwaar is?

Het UWV stuurt u een aantal weken na uw bezwaarschrift of na de hoorzitting een brief waarin zij aangeeft op zij van oordeel is dat uw bezwaar gegrond of ongegrond is. Dit is de beslissing op bezwaar. Als u het ook niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u in beroep gaan.