Prepensioen in minder gebracht op WW-uitkering

Oudere werknemers die dicht bij de AOW-gerechtigde leeftijd komen en ontslagen worden, kunnen mogelijk gebruik maken van een WW-uitkering. Daarnaast kan een oudere werknemer er ook voor kiezen om zijn prepensioen op te nemen. Sommige oudere werknemers maken ook graag gebruik van een mengvorm waarbij ze en prepensioen opnemen en gebruik maken van een WW-uitkering. Over deze laatste situatie heeft de Centrale Raad van Beroep zich onlang uitgelaten.

Uitgangspunt: iedere vorm van inkomen wordt in mindering gebracht op de WW-uitkering

In artikel 34, lid 1, van de WW is bepaald dat inkomen geheel in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. Verder is bepaald dat tot inkomen wordt gerekend: salaris, pensioen en periodieke uitkeringen bij wijze van oudedagsvoorziening.

Uitzondering

In artikel 3:5 van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) is vastgelegd dat als een uitkeringsgerechtigde al voor hij werkloos werd een uitkering ontving in verband met een eerder verlies van arbeidsuren, deze uitkering niet in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep heeft in zijn uitspraak van 29 oktober 2014 (CLI:NL:CRVB:2014:3504) aangegeven dat het moet gaan om een eerder verlies van arbeidsuren uit hetzelfde dienstverband.

Toelichting

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de situatie dat een werknemer van 62 ervoor kiest om een dag per week minder te gaan werken en om voor die dag prepensioen op te nemen. De werknemer wordt dan voor 8 uur per week werkloos en geniet voor 8 uur per week een periodieke uitkering. Als dezelfde werkgever hem dan als hij 63 is ontslaat, hoort de prepensioen uitkering niet in mindering gebracht te worden op de WW-uitkering.

Opvolgende werkgevers?

De Centrale Raad van Beroep kreeg in 2015 een kwestie voorgelegd waarin een mevrouw bij haar ene werkgever pensioen op is gaan bouwen.  Vervolgens is zij ergens anders gaan werken. Zij is toen gedeeltelijk het pre-pensioen gaan opnemen dat zij bij de eerste werkgever had opgebouwd. Mevrouw betoogde dat ook in die situatie de prepensioenuitkering niet in mindering gebracht dient te worden op de WW-uitkering. De Centrale Raad van Beroep is het niet eens met dit standpunt omdat dat pensioenuitkeringen niet meer onder het begrip inkomen vallen en dit ook niet strookt met de bedoeling van de wetgever.

TIP!

Oudere werknemers die ontslagen worden, kunnen zich het beste goed laten voorlichten over hun (financiële situatie). Zij doen er niet altijd verstandig aan om direct na afloop van het dienstverband prepensioen op te nemen. Genoten prepensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd lijdt immers tot een lagere uitkering na de pensioengerechtigde leeftijd. Het kan dus de moeite waard zijn om eerst volledig gebruik te maken van de WW-uitkering.

 

Bron: rechtspraak.nl